#2598

ShopNickPlay.Vn - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 115

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật : Kunai

1,148,649 CARD
850,000 ATM/MOMO/TCSR

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 115

Class : Kunai

TTGT : Không

Nổi bật : Kunai