#2603

ShopNickPlay.Vn - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 79

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu

2,094,595 CARD
1,550,000 ATM/MOMO/TCSR

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 79

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tiêu