#2956

ShopNickPlay.Vn - Ninja School Online

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 130

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tieu còn nhiều lượng

2,432,432 CARD
1,800,000 ATM/MOMO/TCSR

Sever : Shuriken + Tessen

Cấp Độ: 130

Class : Tiêu

TTGT : Không

Nổi bật : Tieu còn nhiều lượng