Tất cả
Tieu
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 90
2,550,000đ
Kunai
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 66
450,000đ
Kiem
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
570,000đ
Tieu
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,100,000đ
Quat
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
5,500,000đ
Tiêu pt kunai 105
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
5,000,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,550,000đ
Tieu
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,550,000đ
Tiêu
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
2,200,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 110
450,000đ
Kiem
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
1,750,000đ
Tieu
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,150,000đ