Tất cả
Kiem
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,550,000đ
Tieu
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
1,350,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
410,000đ
Quat
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
1,700,000đ
Tieu còn nhiều lượng
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,800,000đ
Tieu
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
4,400,000đ
Kiem
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 84
1,000,000đ
Tieu
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,350,000đ
Quat
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 117
750,000đ
Kiem
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
1,800,000đ
Cung
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
560,000đ
Kiem
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 117
510,000đ