Tất cả
Tiêu103 vk16 nhiều ngọc 6 có...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
8,500,000đ
Tieu
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
1,450,000đ
Kunai
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
750,000đ
Quat
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
4,600,000đ
Cung
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
Cấp Độ: 103
950,000đ
Còn lượng
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 124
2,150,000đ
Quạt 98 vk16 pt tiêu99 vk16...
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 98
9,100,000đ
Kiem
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
1,750,000đ
Tieu
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 99
1,650,000đ
Tieu
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
770,000đ
Kiem
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 130
1,250,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
1,750,000đ