Tất cả
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 42
250,000đ
Kunai
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
270,000đ
Kunai
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 73
200,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 50
110,000đ
Kiem
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
200,000đ
Kunai
Server: Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
Cấp Độ: 70
200,000đ
Kiem
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 59
100,000đ
Tieu
Server: Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 60
200,000đ
Quat
Server: Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
Cấp Độ: 100
280,000đ
Kiem
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
Cấp Độ: 69
250,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 81
300,000đ
Tieu
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
Cấp Độ: 80
220,000đ